Biomassza projekt

2014. June 3., Tuesday 09:08

A Tatabánya Erőmű Kft. jelenleg földgáz tüzelőanyag felhasználásával állít elő hőenergiát és lehetőség szerint kapcsoltan villamos energiát is termel, amelyet a versenypiacon értékesít.

A hőenergia költségét, és ebből kifolyólag a távhő árát is alapvetően a földgáz ára befolyásolja. Ennek a költségnek a csökkentését a megújuló energiaforrások felhasználása jelentheti, mely nem más, mint a földgáz tüzelőanyag részleges cseréje erdészeti hulladékból származó faapríték tüzelőanyagra.

A tervezett fejlesztés fontosabb elemei

A fejlesztés megvalósításához jelentős forrást biztosított az Új Széchenyi Terv két pályázati lehetősége, amely segítségével társaságunk összesen 1 511 268 939 Ft támogatáshoz jut.

A fejlesztés becsült értéke meghaladta az 1 520 millió Ft-ot, így Európai Uniós közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk. Társaságunk eddig egy eredménytelen nyílt eljárást folytatott le. Tekintettel arra, hogy a két projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ajánlati felhívást és mellékleteit mind műszaki-szakmai, mind közbeszerzési-jogi szempontból ellenőriztettük a hatáskörrel rendelkező szervezetekkel, majd ezt kövezően jelentettük meg a felhívást ez Európai Unió Hivatalos Lapjában Kiegészítésében (TED). A közbeszerzési eljárásban hét gazdasági szereplő töltötte le a dokumentációt és egyetlen ajánlattevő (MVM-OVIT Zrt.) tett ajánlatot. Ajánlata érvényes volt, azonban az egyösszegű ajánlati ár (6 898 750 000 Ft) jelentős mértékben meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, ezért a Tatabánya Erőmű Kft. az eljárást eredménytelennek nyilvánította.

Ezt követően, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról döntött a Társaság. A felhívást egyetlen gazdasági szereplőnek – a nyílt eljárásban érvényes ajánlatot tévő – MVM-OVIT Zrt-nek küldtük meg. A közbeszerzési dokumentáció változatlansága ellenére ebben az esetben is szigorú ellenőrzési eljárásnak kellett alávetni a felhívást és annak mellékleteit. Az ellenőrzési eljárást 2014. március 12-én indítottuk meg és az ellenőrzést végző szervezetek végső jóváhagyó nyilatkozatát követően a felhívást 2014. április 16-án küldtük meg a meghívott gazdasági szereplő részére.

A folyamatot az alábbi határidőkkel terveztük

A projekteknek való megfelelés érdekében a pályázatban előírt indikátorként szereplő 41 fő új munkavállaló felvételét a vállalkozói szerződés megkötésével egyidőben indítjuk meg.

A fejlesztés megvalósításának várható mérföldkövei az alábbiak szerint alakulhatnak

A 2014. májusában kezdődött többfordulós tárgyalások során a műszaki tartalomról, a szerződéses feltételekről, valamint az árról folytatunk egyeztetéseket az ajánlattételre felkért MVM-OVIT Zrt-vel annak érdekében, hogy a biztonságos és gazdaságos üzemeltetéshez szükséges eszközöket a lehető legalacsonyabb beruházási költségekkel szerezzük be.

A projekt megvalósításának eredményeként egy új faaprítéktüzelésű forróvízkazánt szerzünk be, továbbá két gáztüzelésű kazánt alakítunk át szintén hazai energiahordozóra alapuló üzemeltetésre. A K5 és K6 jelű kazánokat továbbra is gázzal fűtjük.

A projekt megvalósításától az alábbi eredményeket várjuk

Kevesebb